Affina – Bảo hiểm sức khỏe

  • 100% Trực tuyến: Một chạm để được bảo hiểm, một phút để hoàn tất yêu cầu bồi thường, 1 phút hoàn tất bồi thường.
  • Quy trình đơn giản: Không cần khai báo tình trạng bệnh lý để tham gia bảo hiểm.
  • Tham gia độc lập: Trẻ em từ 30 ngày tuổi được tham gia độc lập mà không cần bố mẹ tham gia cùng.
  • Cam kết đồng hành: Luôn bên cạnh bạn và cam kết tái tục bảo hiểm trong những năm tiếp theo.
Danh mục:
DMCA.com Protection Status